Zagrozenie wybuchem pylu

Razem z prawem Ministra Gospodarki z dn. 8 lipca 2010r. w myśli minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, powiązanych z perspektywą spotkania w pomieszczeniu pracy atmosfery wybuchowej (Dz. U. z dn. 30 lipca 2010 r.) każdy pracodawca, w którego zakładzie przydatne są technologie grożące powstaniem zagrożenia wybuchowego, odpowiedzialny jest do utworzenia odpowiedniego dokumentu, o którym mowa w tekście prawnym.

Explosion protection documents to fakt zabezpieczenia przed wybuchem (w skrócie DZPW) ściśle reguluje zasady prowadzenia w warunkach atmosfery potencjalnie niebezpiecznej oraz wycenia na pracodawcę szereg obowiązków, jakich musi dokonać, by zminimalizować ryzyko zapłonu i eksplozji. Pracodawca jest odpowiedzialny do: - zapobiegania komponowaniu się atmosfery zagrożonej wybuchem, - zapobiegania powstawaniu zapłonu w ww. atmosferze, - ograniczenia negatywnych skutków ewentualnego wybuchu, aby zapewnić ochronę jedzenia oraz zdrowia pracowników.

Pan musi dać i określić środki zabezpieczeń. Dokument zabezpieczenia przed początkiem musi mieć opis systematycznej kontroli środków bezpieczeństwa, terminy dokonywanych konserwacji urządzeń, ocenę ryzyka wystąpienia wybuchu, prawdopodobieństwo źródeł zapłonu, rodzaje stosowanych metodzie, instalacji, substancji stanowiących potencjalne źródło, szacunkowe skutki ewentualnej eksplozji. Ponadto należy w tle pracy wydzielić odpowiednie strefy w dziedzinie zagrożenia szybkiego i określić stopień prawdopodobieństwa nastąpienia w nich eksplozji. Pracodawca jest przymuszony do zapewnienia minimalnych środków bezpieczeństwa określonych w zdecydowaniu. Dokument powinien stanowić zrobiony przed udostępnieniem pracownikowi zagrożonego miejsca pracy. Niebezpieczne stanowiska winnym być dosyć oznakowane za pomocą żółtego trójkątnego znaku z czarnym otoczeniem i czarnego napisu EX umieszczonego pośrodku. W DZPW pracodawca zobowiązuje się do zapewnienia ewakuacji w formy, gdy przybędzie do zagrożenia.